top of page


(Sidst ændret d. 28 Maj 2020)

Thorning Friluftsspil dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dem. Målet er, at sikre en fair og gennemsigtig behandling.Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud for berettigede (legitime) interesser. Vi behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Thorning Friluftsspil er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandler i overensstemmelse med lovgivningen.

Privatlivspolitik

Maiken Insa

CVR: 25017374

Mail: maikeninsa@thorning.com

Foreningens formål med behandling af din personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).

 • At det er nødvendigt for, at opfylde en kontrakt med dig.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontigentopkrævning.

 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.

 • Administration af din relation til os.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger til medlemsskab:

 • Almindelige personoplysninger/Registrerings- og kontaktoplysninger:

  • Navn​

  • Adresse

  • Indmeldelsesdato

  • Telefonnummer

  • Emailadresse

  • Kontigentforhold

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne direkte fra dig.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejnings-reglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af relevante aktiviteter i foreningen.

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontigent m.v.

 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter.

 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen, for eksempel optrædende og publikum til et medlemsmøde. Billeder kan blive anvendt på foreningens hjemmesider.

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen. Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved, at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplyninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder.

 • Medlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:​

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.​

  • Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer m.v. til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til, at blive oplyst om behandlingen af data.

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.

 • Retten til berigtigelse.

 • Retten til sletning af dine data.

 • Retten til begrænsning af behandling.

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du i boksen længere oppe. 

Hvis du f.eks henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til, at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst på denne side blive opdateret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på hjemmesiden. 

Ved væsentlige ændringer vil du modtage besked herom.

For at komme tilbage til vores hjemmesiden kan du trykke HER

bottom of page