top of page

Generalforsamling

Der bliver hvert år holdt generalforsamling, hvor medlemmer af foreningen alle får mulighed for indblik ind i, hvordan det er gået og hvor man har mulighed (som medlem) at viderebringe spørgsmål og/eller bekymringer for bestyrelsen. Har man forslag, man ønsker behandlet/vedtaget til generalforsamlingen, skal dette være i hænde for formanden senest 7 dage før afholdelse.

Man vil få besked om dato for generalforsamlingen senest 14 dage før via annoncering i lokalpressen, via sociale medier og/eller brev til medlemmerne.

Generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  2. Fremlæggelse af årsberetning.

  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder forslag til kontigent.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert andet år, hvor 3 skal vælges i lige år og 4 skal vælges i ulige år - genvalg kan finde sted).

  7. Valg af 2 suppleanter (hvert år).

  8. Valg af 2 revisorer (vælges for 2 år, en afgår hvert år og ny skal vælges) og 1 revisorsuppleant (hvert år).

  9. Eventuelt.

Er der forslag til vedtægtsændringer skal dette være i hænde hos formanden senest 30 dage før en ordinær* generalforsamling og kan kun vedtages såfremt de offentliggøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Der føres protokol ved hver generalforsamling og underskrives af dirigent og referent.

*Ekstraordinær generalforsamling kan/skal afholdes når 1/3 medlemmer har fremsat skriftlig begæring herom overfor formanden eller når et flertal i bestyrelsen træffer beslutning om nødvendighed. Skal afholdes med motiveret dagsorden.

Generalforsamling d. 1 oktober 2021

Generalforsamling d. 1 oktober 2021

bottom of page