top of page

§1 Navn & hjemsted

Foreningens navn er "Thorning Friluftsspil".

Foreningens hjemsted er Thorning.

§2 Formål

Foreningen har som formål, at skabe de bedst mulige rammer for opførelse af amatørteater og dermed beslægtede kulturelle aktiviteter.

§3 Medlemmer

Medlem kan enhver blive, der vil virke for / støtte foreningens formål.

§4 Drift

Den fornødne kapital til driften af foreningen tilvejebringes ved kontigentindbetaling fra foreningens medlemmer, suppleret med offentlige tilskud og indtægt fra aktiviteter og eventuelle sponsorater. Kontigentet vedtages på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§5 Regnskab

Regnskabsåret og forretningsåret er bagud forskudt og løber fra 01/07 til 30/06. I omlægningsåret 2010 løber regnskabsåret og forretningsåret fra 01/01/2010 til 30/06/2010. Over foreningens indtægter og udgifter fører foreningens kasserer et specificeret kasseregnskab.

§6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i september måned.

I omlægningsåret afholdes 2 ordinære generalforsamlinger. En i februar og en i september.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalpressen og/eller ved brev til medlemmerne, eller ved annoncering evt. foreningsblad, og skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Fremlæggelse af årsberetning.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder forslag til kontigent.

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 7. Valg af 2 suppleanter.

 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på en ordinær generalforsamling, skal være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen vælger:

 • Bestyrelsen, der vælges for 2 år og afgår efter tur med 3 i lige år og 4 i ulige år. Genvalg kan finde sted.

 • 2 suppleanter for et år ad gangen.

 • 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at én revisor vælges i lige år og én i ulige år.

 • 1 revisor suppleant for et år.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt de offentliggøres senest sammen med indkaldelsen til en generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer skal være indleveret til formanden senest 30 dage forud for ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter en motiveret begæring herom overfor formanden, eller når et flertal i bestyrelsen træffer beslutning herom. Det påhviler formanden, at indkalde medlemmerne til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med motiveret dagsorden. Der føres protokollat over det på generalforsamlingen passerede. Generalforsamlingsprotokol underskrives af dirigent og referent.

§7 Afstemninger

Stemmeret har medlemmer, som har betalt kontigent for det netop afsluttede år og/eller for det netop påbegyndt år. Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved almindeligt flertal. Afstemninger foretages efter dirigentens anvisninger. Dog skal afstemninger ske skiftligt, når 1 af de stemmeberettigede anmoder herom. Der kan kun vælges personer, som har erklæret sig villig til at modtage valg.

Forslag om vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, såfremt mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Hvert medlem kan alene afgive én stemme ved fuldmagt på generalforsamlinger.

§8 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Bestyrelsen forestår med ansvar over for generalforsamlingen ledelsen af foreningen.

Bestyrelsen vælger af sin midte: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg i det omfang, den finder det nødvendigt.

Bestyrelsen holder møde, så ofte det skønnes nødvendigt. Møderne indkaldes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindeligt flertal. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Valgbar af bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. Der skrives referart af bestyrelsens møder. Referatet godkendes ved næstfølgende bestyrelsesmøde.

§9 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvortil der er sket særlig indkaldelse af medlemmerne med motiveret dagsorden. Møderne skal afholdes med mindst 30 dages mellemrum og højest 60 dages mellemrum. Opløsning kan ske, når forslag herom på de 2 generalforsamlinger er vedtaget med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. I tilfælde af opløsning skal eventuelle midler fordeles til almennyttige formål i Thorning by og omegn, defineret som Thorning Sogn. Fordelingen foretages af et udvalg på 5 medlemmer, der er nedsat af generalforsamlingen.

§10 Økonomisk hæftelse

Foreningens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningens indgående forpligtelse, for hvilke der alene hæftes med foreningens formue.

Foreningens medlemmer/bestyrelse har ikke nogen anden økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontigentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer/bestyrelse har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

*

Således vedtaget på generalforsamling d. 21 September 2018

Vedtægter

bottom of page